Algemene Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website www: flafja.be

Artikel 1: Object

De huidige “Algemene gebruiksvoorwaarden” zijn bedoeld om een wettelijk kader te bieden voor het gebruik van de website www.flafja.be en zijn diensten.

Dit contract wordt gesloten tussen:

De beheerder van de website, hierna te noemen “Uitgever”,

Elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang wenst tot de site en zijn diensten, hierna te noemen “de gebruiker”.

De Allgemeine gebruiksvoorwaarden moeten door elke Gebruiker worden aanvaard en zijn toegang tot de site betekent acceptatie van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 : Juridische kennisgeving

De website www.flafja.be wordt uitgegeven door Aloys Nkeshimana en Francine Nzeyimana, geregistreerd bij Lageweg 488, 2660 Antwerpen.

 

Artikel 3 : Toegang tot diensten

De gebruiker van de site www.flafja.be heeft toegang tot de volgende diensten:

 • Administatie (digitalisatie papieren documenten voor BKM en Particulieren
 • Boekhouding
 • Ontvangst van posten
 • Ontmoetingsplaats/vergadering plaats
 • Website opbouwen
 • Informatisatie voor BKM en Particulieren
 • Leer basiscomputer
 • Cumputers repareren
 • Coaching voor student, stagiairs, starter en MKB
 • Oline Winkels

Elke gebruiker met toegang tot internet heeft overal gratis toegang tot de site. De kosten die de Gebruiker maakt om deze te benaderen (internetverbinding, computerapparatuur, enz.) Vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever.

De volgende services zijn niet toegankelijk voor de gebruiker tenzij hij lid is van de site (dat wil zeggen, hij heeft zichzelf geïdentificeerd) :

Administratie

Boekhouding

De site en zijn verschillende services kunnen door de Publisher worden onderbroken of opgeschort, met name tijdens een onderhoud, zonder kennisgeving of rechtvaardiging.

 

Artikel 4 : Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van zijn login en wachtwoord.

Het wachtwoord van de gebruiker moet geheim blijven. In het geval van onthulling van het wachtwoord, wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af.

De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de informatie en inhoud op de website www.flafja.be.

Elk gebruik van de service door de gebruiker direct of indirect resulterend in schade moet worden gecompenseerd ten behoeve van de site.

De site staat niet toe dat leden opmerkingen, werken of ander materiaal op de site plaatsen dat geen verband houdt met de diensten die door de site worden aangeboden.

 

Artikel 5 : verantwoordelijkheid van de uitgever

Elke storing van de server of het netwerk kan de verantwoordelijkheid van de Publisher niet nemen.

Evenzo kan de site niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of het onvoorspelbare en onoverkomelijke van een derde partij.

De website www.flafja.be verbindt zich ertoe alle nodige middelen te gebruiken om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Het biedt echter geen totale veiligheidsgarantie.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

De inhoud van de website www.flafja.be is auteursrechtelijk beschermd onder de Intellectual Property Code.

De gebruiker moet de toestemming van de uitgever van de site verkrijgen voor elke reproductie, kopie of publicatie van deze verschillende inhoud.

Deze kunnen door gebruikers voor privédoeleinden worden gebruikt; elk commercieel gebruik is verboden.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die online wordt geplaatst en stemt ermee in geen inbreuk te maken op een derde partij.

De Site-editor behoudt zich het recht voor op elk moment de door gebruikers gepubliceerde inhoud vrij te modereren of te verwijderen, zonder rechtvaardiging.

 

Artikel 7 : Persoonlijke gegevens

De gebruiker moet persoonlijke informatie verstrekken om zich op de site te registreren.

Het e-mailadres (e-mail) van de gebruiker kan in het bijzonder worden gebruikt door de website www.flafja.be voor de communicatie van verschillende informatie en het beheer van de account.

www.flafja.be garandeert de eerbiediging van de privacy van de gebruiker, in overeenstemming met de wet van bescherming van persoonsgegevens in het kader van de informatiemaatschappij, die hoofdzakelijk wordt gewaarborgd door de volgende teksten:

 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“privacywetgeving”), beoogt de burger te beschermen tegen elk misbruik van zijn persoonsgegevens;
 • de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie, legt de beginselen vast die van toepassing zijn op het geheim van communicatie, de verwerking van gegevens en de bescherming van de privacy van gebruikers;
 • de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij, regels voor e-mail, met inbegrip van ongevraagde e-mail;
 • het koninklijk besluit van 12 juni 2002 om collectieve overeenkomst nr. 81 van 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers verplicht te stellen voor de controle van elektronische gegevenscommunicatiegegevens;

FLAFJA Multisolutions behoudt in elk geval de mogelijkheid om een aanvraag voor registratie bij de diensten van het platform te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de algemene gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker oefent dit recht uit via :

 • Zijn persoonlijke ruimte op de site ;
 • Een contactformulier;
 • Per mail : info@flafja.be
 • Straat : Rue des Glands 30, 1190 Bruxelles.

 

Artikel 8: Hypertextlinks

De domeinen waarnaar de hyperlinks op de site leiden, nemen niet de verantwoordelijkheid van de Editor van www.flafja.be, die geen controle heeft over deze links.

 

Artikel 9: Betrekkingen met partners

FLAFJA Multisolutions werkt samen met externe partners, Resoft, silvasoft Amazon en anderen. Amazon is een van de grootste leveranciers van cloudopslag.
Uw gegevens worden gecodeerd en verzonden naar Amazon-servers. Uw gegevens die we in deze servers van externe partners plaatsen, bevatten soms vertrouwelijke en relevante informatie.
Hoe alles ook wordt opgeslagen en beveiligd, we zijn niet verantwoordelijk voor wat we in de cloud plaatsen, want het wordt beheerd door onze externe partners.

 

Artikel 10: Evolutie van de Allgemeine gebruiksvoorwaarden

De site www.flafja.be behoudt zich het recht voor om de clausules van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

 

Artikel 11: Beveiling

www.flafja.be maakt gebruik van cookies voor een optimaal werking van de site. Als u de site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze site.

 

Artikel 12: Duur van het contract.

De duur van dit contract is onbepaald. Het contract heeft effect met betrekking tot de gebruiker vanaf het begin van het gebruik van de service.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van een niet opgelost geschil tussen de Gebruiker en de Uitgever, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd om het geschil te beslechten.

FLAFJA MULTISOLUTIONS

Rue Des Glands 30
1190  Bruxelles
  0032 23581553
 info@flafja.be

Openingstijden:

Vakantieperiode: Van 16/07/2019 t/m 03/09/2019

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag: 09:00 – 17:00 uur
Disndag en Zaterdag: Per afspraak